Review: Gotham Season 1 – Episode 15 “The Scarecrow”